Louis Karoniaktajeh Hall / Books / The Great Law (Mohawk) / Kayoni 72
Art Gallery
Paintings
Sketches
Louis Hall's Writings
Ganienkeh Newsletter
Warrior Society Newsletter
Warrior’s Handbook
Rebuilding The Iroquois ajhConfederacy
The Bible
The Great Law (English)
The Great Law (Mohawk)
Family
Louis Hall Biography
Family Album
Comments
Contact Me
Links
Main Page
THE GREAT LAW (MOHAWK)

Sahonnitiokonni Ne Wisk Nihononwentsakeh

GAYANEREKOWA
OF THE
IROQUOIS CONFEDERACY

KAYONI 72: TSINI KAYANERENSEROTEN NE HOWENTSAH RAOHNAWEN

Ne ohkenra tsi yohwentsateh, tsi tiotasaweh tsiniyoreh yehyotokteh ne rahonawen ne toh rahtinakereh. Netsi tohnon nihotinakeraton ne Onkwehonwe, rohnonha tohnatierenton onkwe rohnatonhon, rohnonha kahti rahonawen tsinon nihatihaweh tahnon yahonka nakorenson tehotiriwayen ne hahontawa. Enkneh sakayanerensera tiotkon ne sihontsta tsinahe ne ahonhaha tioriwakayon.