Louis Karoniaktajeh Hall / Books / The Great Law (Mohawk) / Kayoni 65
Art Gallery
Paintings
Sketches
Louis Hall's Writings
Ganienkeh Newsletter
Warrior Society Newsletter
Warrior’s Handbook
Rebuilding The Iroquois ajhConfederacy
The Bible
The Great Law (English)
The Great Law (Mohawk)
Family
Louis Hall Biography
Family Album
Comments
Contact Me
Links
Main Page
THE GREAT LAW (MOHAWK)

Sahonnitiokonni Ne Wisk Nihononwentsakeh

GAYANEREKOWA
OF THE
IROQUOIS CONFEDERACY

KAYONI 65: WAHAHDIYATATA NE NE TONTEHRIYOSTAKWASONHA

Ihih, Deganawida, tahnon ne Rotiyaner, onen wahakwakwihrotsi nahonhaha tiokwihres (skarenhesokowa) tahnon ne tsi wahosonwakarontahne tohyahonkwati akwekon ne yontehriyostakwa. Ihnon ohontsokon tkanientarehnion (Tionawatetion) yateyonkwateryentareh kahniyotenientarinon toyahonkwatih akwekon ne yonteriyostakwa. Sayakwakenrenten tahnon toh sayakwakwirohten. Tohnitsi ne Skennenkowa wahkayentaneh tahnon enwahteriwahton ne tayeniotatienhson tsi natehontereh ne Wisk Nihononwentsakeh, nek enskayentakeh ne skennen tsi natehontereh ne yahtehonatieston Wisk Nihononwentsakeh.