Louis Karoniaktajeh Hall / Books / The Great Law (Mohawk) / Kayoni 59
Art Gallery
Paintings
Sketches
Louis Hall's Writings
Ganienkeh Newsletter
Warrior Society Newsletter
Warrior’s Handbook
Rebuilding The Iroquois ajhConfederacy
The Bible
The Great Law (English)
The Great Law (Mohawk)
Family
Louis Hall Biography
Family Album
Comments
Contact Me
Links
Main Page
THE GREAT LAW (MOHAWK)

Sahonnitiokonni Ne Wisk Nihononwentsakeh

GAYANEREKOWA
OF THE
IROQUOIS CONFEDERACY

KAYONI 59: TOKA SAYATA TOKANI AKWEKON NE ROTIYANER ENKOWAWENNONTI NE GAYANEREKOWA TOKA ENHONWATIHRONTIAKE TOKANI TENSAKOTINONWARETSINIYORKEH ENHONNIHEYEH

Tohka nikaseriyetakeh ohnekorha, ahsen nih-ashakeh nihyens, nehne ehnehken ne ahsennen karaken nihyoenkneh ehtakeh nokwatih ahsennen, kahontsi nenneheh tahnon akwekon sahtethonatkawen ne Wisk Nihononwentsakeh ronnonkwe tsi rohtihson. Ne kenton yatontiesteh skahnentsista, skahyehronta tahnon sehwaniontonniontsera tahnon ne Skennen Kariwanihrahts rotison ne Rotiyanerson ne Wisk Nihononwentsakeh. Ne tsihnon karaken nihyot ne ohnekorha nehne kenton ne Konnonkwe tahnon ne tsinon ne kahontsi nehne kenton Ronnonkwe. Ne ohni kenton ne kahontsi ohnekorha kasatstensera tahnon rohnawis ne kariwatoken nahoten ahontahonnonton ne ronnonkwe.

Ne kihken ahseriyeh ohnekorha, ne rohnawis onkwesonha ahonsahsakotihaharateh ne wahontaharako Rotiyaner. Toka sihken tohka nihatih ne Rotiyaner, tohkani akwekon tsinihati ahontahihta tsinon yahtehonwatihriwahwi ne onkwesonha tahnon yatahontahonsatateh ne Kahnistensera ahotiwenna (wasenensawenrate), tohneh kahti tonienkaha tsinon kotitsenhayentakwe ne kahnenrakwekon ne konnonkwe ne Wisk Nihononwentsakeh. Tohka ne Rotiyaner wahonwanatehton ahsen niakayenteh tahnon sehkon yatahontahonsatateh, tohneh kih onen tonienhenweh ratihsonsakeh yenkaraneh ne ronnonkwe ne Wisk Nihononwentsakeh. Onen kahti ne Ahsarekowatson entonwennon ne kasatstensera tahnon ne ahontahonnonton, wahtiyanerenserayentaneh ne yahontawehyateh ahonwarehtsaron ne Royaner tohkani Rotiyaner na ahatiriwakwarisih, tahontahonkehteh tsi yohahaksen tsi niahenneh. Tohka ne Rotiyaner enhontahonsatateh, enhonnihron: "Royorenneh tenyakwariwaserako." Tohka tkayerih tsinitsi tenhatihriwaserako tahnon tehtiatenro ne Gayanerekowa, tehneh kahti ne Rotiyanerson satiyatatson ahseh tsi ensahtiriwanirateh tahnon tentontkaweh ne "Kahriwanihrats Ohnekorha." Tohneh onen ne Ahsarekowatson ensakonatatih ne Rotiyaner, ensakotihretsahron ahotiriwakwarihshonhakeh.

Tohka sihken ne Rotiyaner yatahontontateh ne ahontahonsatateh ne ahsenhaton nenhonwahtihrori, tehyoriwakeh enwahton enwatahsawen: tohka ne ronnonkwe tsi sohtitsenhayen enhonnohetsteh ne tahonsahonwahnakararako ne Royaner tohkani Rotiyaner; tohkani tensakotihnonwarehekon tsiniyoreh enhonniheyeh. Tohka ne rahotihtsenhakon ne ahatihrako ne ahonsasakotihrontiakeh, Ahsarekowa yenhotahraseh ne Royaner tohkani Rotiyaner, tohnon enhenron:

"Sehwayanerson! Ne wehsowarako ne tohsa ahyehsewaserah tsiniyorihotene Gayanerekowa, onen kahti wahakwahrihowanateh tsi yahonka tehsenskoteh tsinon nihsehwatiens, tahnon tonsakwanakararoko ne kayehronistakwen ne Royaner tahnon ahkora ensonwatiyatarako ne toh ensontien. Onen kahti, sahsowahnitskotako!"

Tohka sihken ne ronnonkwe, tsi rotitsenhayen, neh enhatihrako ne tehkehnihaton yohateh, Ahsarekowa yensakotohri ne ronnonkwe toh yenhontawehyateh tsi totitsenhayen tohyenhontien tsi ratihtskoten ne Rotiyaner ronwahtiriwenton. Nennen enhontatehwehyehnentaneh, ne Ahsarekowa, yatehonentsetston tsi royehnawakon ne kahontsi ohnekorha ahseriyehsonha, ensakorori ne ratiriwaksen Rotiyaner:

"Onen Kahti, Sehwayanerson ne Wisk Nihononwentsakeh, sehwathonteh ne ennakenka entsontsiwennaronke ne sonkwetasonha. Yatehsehwatahonsataton ne konnonkwe wakotitsenhayen yontsiriwanontonni tahontonsehwakehteh, yahtehyetsiyatahonsataton ne ronnonkwe kanakeraserakwekon yontsiriwanekenni ne tkayeri tsinitsi ahyehsewatahsawen. Sehwatehnentsistanihrahton tsi yatahyontayonnonton ne onkwesonha tahnon yatahontayontsiyon ne kariwakwarihshontsera, enskak tsonkwayen ne ahyakwatasahwen."

Tohne onen ne Ahsarakowa enhatkaweh ne kahontsi ohnekorha ehtakeh yenkayentahneh, tahnon ne ronnonkwe tenhatitaneh tahnon tensakotinonwahrehekon ne Rotiyaner tehotinioskenhen tsiniyoreh enhonniheyeh. Tohka onka ne Royaner ensatatrehwateh hohenton tsiniyorkeh entowasenneh ne ohnekorha, yakih tahonwahryo.

Ne kahontsi ohnekorha, ne yaken kahyentehrestakwen tsi rahatien tsi kayataten ne ronstakwa ne ahsakotiryoh, nektsi enwahton ki enstihketsko ne ronnonkwe katke tehontenwentsoweh, ensonnehtahko tahnon ensontsteh ne rahotisatstensera tehnon ne ahontahonnonton tsiniyot tsi kih wahtrorih.