Louis Karoniaktajeh Hall / Books / The Great Law (Mohawk) / Kayoni 54
Art Gallery
Paintings
Sketches
Louis Hall's Writings
Ganienkeh Newsletter
Warrior Society Newsletter
Warrior’s Handbook
Rebuilding The Iroquois ajhConfederacy
The Bible
The Great Law (English)
The Great Law (Mohawk)
Family
Louis Hall Biography
Family Album
Comments
Contact Me
Links
Main Page
THE GREAT LAW (MOHAWK)

Sahonnitiokonni Ne Wisk Nihononwentsakeh

GAYANEREKOWA
OF THE
IROQUOIS CONFEDERACY

KAYONI 54: KANISTENSERA OHKOTITSENHAYEN NE OYA ENSONWAYATARAKO ROYANER

Nennen ne Royaner enrenheyeh tohkani ensonwahrontiakeh, ne rahatara Otiyaner enkontitsenhayen tahnon ensonwayatarako ne Royaner ensahton. Tayahonton ne rahniha ne ohya Royaner ne ahonwarihonten. Tohka sahtenkotiriwanonweneh tohnienkotihaweh ne rahosenna tsinokwati ne ronnonkwe ne enkneh sahkentara. Tohka yahtahatihriwanonwehneh ne ronnonkwe, enhohnateriwayenhaseh ne rohnonha ahanwayatarako tatiok nikayen tsinikon ronnonkwetayen. Tohko ne ronnonkwe tahnon ne konnonkwe yatahatikwenih tahatiyestahsih kahnikayen ne tehniyaseh ronwatiyatarakwen, tohneki onen ne Rotiyaner ne sahotitara ne enhonwayatarako. Tohka ne ronnonkwe tahnon ne konnonkwe sahtenhatiriwanonwehne onka wahonwayatarako, entonwatiyon ne tihkentaratehnion ne rahosenna, toh entatiriwanirateh, tohne onen entonwatihyon ne Rotiyanerson ne Katsenhowanen entatiriwanirateh tohne onen enhonteriwatentiateh ne tenhonwanakararen.