Louis Karoniaktajeh Hall / Books / The Great Law (Mohawk) / Kayoni 36
Art Gallery
Paintings
Sketches
Louis Hall's Writings
Ganienkeh Newsletter
Warrior Society Newsletter
Warrior’s Handbook
Rebuilding The Iroquois ajhConfederacy
The Bible
The Great Law (English)
The Great Law (Mohawk)
Family
Louis Hall Biography
Family Album
Comments
Contact Me
Links
Main Page
THE GREAT LAW (MOHAWK)

Sahonnitiokonni Ne Wisk Nihononwentsakeh

GAYANEREKOWA
OF THE
IROQUOIS CONFEDERACY

KAYONI 36: ROYANER ENTATKAWEH KAYERI NIHKASERIYETAKEH ONEKORHA TSIHNIHOTIHSENNOTENS NE AHSAREKOWATSON

Ne rahotisennasonha ne Ahsarekowason:

Ayonwehs: Ahsarekowa ihrateh raohnaktake ne Tehkarihoken (Mohawk).
Kahonwaitiron: Ahsarekowa ihrateh raohnaktake ne Otatsheteh (Oneida).
Ayentes: Ahsarekowa ihrateh raohnaktake ne Atotarho (Onondaga).
Wenens: Ahsarekowa ihrateh raohnaktake ne Dekaenyon (Cayuga).
Shoneratowaneh: Ahsarekowa ihrateh raohnaktake ne Skanyatariio (Seneca).

Kahnistensers enkontahwa ne Ahsarekowa rahotisennasonha. Tohnon yahtenkahyehstahshonkeh ne Ahsarekowa enhonten tsinon ne Kawatsirakon ne Kahnistensera kotihaweh ne Rotiyaner Kahsennasonha.