Louis Karoniaktajeh Hall / Books / The Great Law (Mohawk) / Kayoni 19
Art Gallery
Paintings
Sketches
Louis Hall's Writings
Ganienkeh Newsletter
Warrior Society Newsletter
Warrior’s Handbook
Rebuilding The Iroquois ajhConfederacy
The Bible
The Great Law (English)
The Great Law (Mohawk)
Family
Louis Hall Biography
Family Album
Comments
Contact Me
Links
Main Page
THE GREAT LAW (MOHAWK)

Sahonnitiokonni Ne Wisk Nihononwentsakeh

GAYANEREKOWA
OF THE
IROQUOIS CONFEDERACY

KAYONI 19: NE TENSONWANAKARARAKO NE ROYANER, AHSAREKOWA ENSAKOTATIAS NE KANISTENSERA

Tohka katkeh enweneneh tsi sayatah ne Rotiyaner yahtotehsahnikonrayen ne ahkotsennonnia nonkwesonha tohkani wahawennonti ne Gayanerekowa, tohneh ne ronnonkwe tohkani konnonkwe, tohkani skatneh, tohnienhonneh tsi totitsenhayen ne Rotiyaner tahnon enhonwattehten ne kihken Royaner tehonioskenhen, Ahsarekowa tensakotehwennakwe. Toka yatahatahonsatateh nentohwatiehrenteh, sehkon kahti ensonwatehton. Tohka ne ahsenhaton nenhonwarori sehkon yatahatahonsatateh, tohneh ki onen tonienhatihaweh tsi tatitsenhayentakwa ne Ahsarekowatson ne tensonwanakararako, ahotisennakon ne Kahnistensera. Ne enskotiyehna ne Raohsanna. Nohnen tonsahonwanakarako ne Royaner, tohneh noen ne Kahnistensera enhonwatirori ne Rotiyaner, Ahsarekowa ensakotatiaseh tahnon tohnitsi enhonnohetsteh rahotitsenhakon ne Rotiyaner. Tohneh onen ne Kahnistensera ohya ensonwayatarako ne Royaner tahnon ne Rotiyaner enhonwarihonten. Onen enwateriwatentiaton ne Tenhonwanakararen.

Nennen ne Royaner tonsahonwanakararako, kennitsi enhotarhaseh ne Ahsarekowa:

"Onen kahti nihseh, ..., yatehnen karihwa tehsonni tahnon kennokwati tahsawihteh tsiwahonsattehten ne Kahnistensera. Tsonnen yatehsoyakeh. Skahenyon tsi natehyoswateh ne Orokontsera tahnon tsinatehyoswahteh ne Orakontsera ahoswatehtsera tonsakonakararako tahnon sahkonkwa ne Sahsenna. Ehren sakhawihteh ne skehnonton rahonakara, ne ratiyentehrestakwakwe tsi nahoten saterihontakwe tanon ne sayatenehrakwatsera. Onen kahti, tonsakonnakararako tahnon tontakehyon ne Konnonkwe ne ahonawen."

Ne nonwa ne Ahsarekowa ensakotati ne Rahonistensera ne tehsonwanakararakwen tohnon enhenron:

"Kahnistensera, nen ki tonsahinakararako ne sohwawen Royaner, onen kahti tontahkwayon ne atehniententsera tahnon ne kahsenna, onen kahti, sahsowayehna."

Sehkon yensotarhaseh ne tehsonwankararakwen, enhenron ne Ahsarakowa:

"Tsi teskonnakararakwen tahnon skonnahsion, yakati onen tehtsisayaner. Sonhatsiwa tsi nienseseh. Yatahonsehsehwe ne onkwesonha, yatehyonkwateryentareh ennisanikonroten. Netsi ne Sonkwayatisson, yatatehotonwentsohni ne yahtetkayeri, yakahti tahonsayaniakenteh ne tsinonitstenrateh yasatattiatenteh. Yanenwenton tahahonsastahne tsinon saterihontakwe."

Tohneh onen ne Ahsarekowa yensakotarhaseh ne Rotiyaner ne raohnakerasera ne tsinikayen ne tehsahonwanakararako, enhenron:

"Sehwaterientarak, Tahwakowanens, tsi sakrako ne skahnonton rahonakara tsi tehokenkeronteh ne, ..., ne atehniententsera tsinon nihoterihontakwe tahnon ne rahokowanatsera."

Ne Wisk Nihononwentsake Rotiyaner yatehnen tahonton ohya nahatihyereh ohnenktsi enhonnohetsteh tsi tonsahonwanakararako ne tehonioskenken Royaner.