Louis Karoniaktajeh Hall / Books / The Great Law (Mohawk) / Kayoni 108
Art Gallery
Paintings
Sketches
Louis Hall's Writings
Ganienkeh Newsletter
Warrior Society Newsletter
Warrior’s Handbook
Rebuilding The Iroquois ajhConfederacy
The Bible
The Great Law (English)
The Great Law (Mohawk)
Family
Louis Hall Biography
Family Album
Comments
Contact Me
Links
Main Page
THE GREAT LAW (MOHAWK)

Sahonnitiokonni Ne Wisk Nihononwentsakeh

GAYANEREKOWA
OF THE
IROQUOIS CONFEDERACY

KAYONI 108: NENNEN RONWAYATATAHNE NE ROYANER

Nennen ronwayatatahaneh ne Royaner, ne kati enkawennohetston:

"Onen, wahakwatehnikonrihsa yatehsatahakwe, Sayanerkenha ne Wisk Nihononwentsakeh tahnon ne yatehonatieston onkwesonha yonsariwakwenienstakwe. Onen wakwatkawe, toskeh yatahonsonton skatneh ahonsontehwehson tsi yonwentsateh. Onen kati ken wahakwayen sahyeronta. Ken wahakwatehweyenton. Onen enyakwenron yasatasontehren tsinon skennen tsitentehron ne Sonkwayatihson. Tosa nahotenson ne tsiyonwentsateh sahyotats. Tosa serihon tehnen nayawenhen tsinaheh sonneh sahyotats. Sonheskwanihakwe ne ayontorahta, sonhestkwanihakwe tewaharaton tsastsikwahekeh, onsanikonrori nene kakwahereh tahnon kanenriyo, tosa onen serihon ne tohniwanontonniontserotens tahisanikonharen.

"Tosa serihon ne sarasehtsen ayonsayotatseh tahnon ohni ne sewatenrosonha tahnon ne tehsewariwayenawakonneh teyonsanikonharen. Tosa tariwa sonniat kih nahotenson. "Onen kati, ne nonwa kih ken ihsehwes, tsisehwanonkwe kihken ronkwekenha tahnon ne rontenrosonha tahnon ne tehatiriwayehnaskwe, sehwatkato ihse ohni tohnisewahahoten. Tahonnenneh, ih ohni toh enyonkihterhon. Ne kahti ahohriwa, sewatatiehnawakonhak tsi nienhensehweh. Tsinitsi tehsweatawenrieh tahnon tehsewataronnions tosa wateriwatentih ne yatehnen tehyorihonteh. Tosa sewatierenkowa sehwatatih tokahni tahisehwariwenhawihtanion. Sewahtennikonraren tosa kahriwaksen sowatroyat tahnon tsinitsi ahyesewatoryanehron. Tsohsera nikariwes tosa sewahtierenkowa sewatswatanion, toka yatayehsewakwenih ne tonikariwes, ohyeri kih nihwenniserakeh nikariwes ahyesewakahenyon tahnon ahyesewakwehniensteh."