Louis Karoniaktajeh Hall / Books / The Great Law (Mohawk) / Kayoni 100
Art Gallery
Paintings
Sketches
Louis Hall's Writings
Ganienkeh Newsletter
Warrior Society Newsletter
Warrior’s Handbook
Rebuilding The Iroquois ajhConfederacy
The Bible
The Great Law (English)
The Great Law (Mohawk)
Family
Louis Hall Biography
Family Album
Comments
Contact Me
Links
Main Page
THE GREAT LAW (MOHAWK)

Sahonnitiokonni Ne Wisk Nihononwentsakeh

GAYANEREKOWA
OF THE
IROQUOIS CONFEDERACY

KAYONI 100: SATEHYOSERIKEN TENHONTEHONWERATON

Akwekon ne Rotiyaner ronateriwayenni ne ahontkennihsa nennen akta ihwe ne Satehyoserihen Tehontehnonwerratonstahnon ahsakotirori ne onkwesonha tsi onen ahre yotatieh ne tayontehnonweraton. Enhatitsenhayen tahnon enhatikwatakwenhaton tahnon entontasawen wisk nihwenniserakeh enyotohetston ne ahseh tsi wennitareh ne ahsontenka. Toh yenyontonkwetarorokeh tsinon nikariwataton tahnon ne ronyonwahtenha ensakotrori ne onkwesonha kahnikahawih tahnon kahnon. Tsinentowatasawen tahnon tsiniyoreh yenwatehweyenentahneh, Rotiyaner enhontehriwatentiateh tahnon kennatehkaron ensakonatatih ne onkwesonha.